Shoqata e Sipërmarrësve Italian në Shqipëri gjatë konferencës promovuese të projektit AWeS0Me-ITALME-419 në kuadër te programit IPA-II INTERREG CBC ITALME, pati rastin të njihej me problematikat aktuale në Shqipëri në lidhje me risin e këtij projekti dhe dëshiron të falenderoj të gjithë pjesëmarrësit në këtë event për informacionin e përcjellur dhe mirëpret cdo bashkëpunim të metëjshem, në mënyrë që objektivat e këtij projekti të realizohen me sukses.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *